Silikony na formy

Gwarancja Bramy garażowe rolowane

3. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia w siedzibie Producenta. W uzasadnionych przypadkach, takich jak np. konieczność zamówienia nietypowych części zamiennych, termin ten może zostać przedłużony.

4. Gwarancją nie są objęte:

a) wady powstałe w wyniku niewłaściwie przeprowadzonego montażu we własnym zakresie przez Klienta lub przez zakład nie posiadający autoryzacji Producenta

b) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady, z przyczyn niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,

c) wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, przepięć w sieci energetycznej i innych nieprzewidzianych wypadków

d) produkty, które osoby inne niż upoważnione przez Producenta naruszyły lub w których przeprowadziły przeróbki, zmiany, naprawy itp.

e) produkty, których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto

f) baterie, bezpieczniki, żarówki oraz inne elementy podlegające normalnemu zużyciu.

Bramy garażowe rolowane | 1 | 2 | 3 | dodatki | alarmy